SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT TIỂU LA

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3- NĂM HỌC: 2012-2013
Môn thi: HOÁ HỌC; Khối: A-B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Mã đề thi 512

Họ, tên thí sinh:............................................. .............Số báo danh............................... Phòng thi…………

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23;
K = 39; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Al = 27; Cr = 52; Mn = 55; Fe= 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;
Pb = 207; Ni = 59; Sn = 119.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 15,84 gam este no, đơn chức, mạch hở vào cốc chứa 30ml dung dịch MOH 20% (d=1,2g/ml) với M là kim loại kiềm. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn X. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 9,54gam M2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O. Kim loại M và công thức cấu tạo của este ban đầu là:
A. K và HCOO-CH3. B. Na và HCOO-C2H5.
C. K và CH3COOCH3. D. Na và CH3COOC2H5.
Câu 2: .Có các phát biểu sau :
(1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.
(2) Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
(3) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.
(4) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
(5) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.
Số phát biểu đúng là:
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 3: Hỗn hợp (X) gồm metanal và etanal. Khi oxi hóa (hiệu suất 100%) m gam hỗn hợp (X) thu được hỗn hợp (Y) gồm hai axit hữu cơ tương ứng, tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với hỗn hợp X bằng x .Giá trị của x là:
A. 1,36 < x < 1,53. B. 1,26 < x < 1,47. C. 1,62 < x < 1,75. D. 1,45 < x < 1,50.
Câu 4: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 0,24 mol O2 thu được CO2 và 0,2 mol H2O. Công thức hai axit là:
A. CH2=CHCOOH và CH2=C(CH3)COOH B. CH3COOH và C2H5COOH
C. CH3COOH và CH2=CHCOOH D. HCOOH và C2H5COOH

Link share: