TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV- NĂM HỌC 2012-2013
MÔN HOÁ HỌC 12- Khối A,B
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề)
(Đề có 06 trang) Mã đề thi 135
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả Bảng tuần hoàn)
Họ, tên thí sinh:............................................. ........................
Số báo danh : .................................................. ..................

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC hay u) của các nguyên tố
H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52;
Mn = 55;Fe=56;Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Sn=118,7; I=127; Ba=137;

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho các phát biểu sau:
(1). Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiên là quặng hematit đỏ có công thức là Fe3O4.
(2). Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
(3). Kim loại Be được dùng làm chất phụ gia để chế tạo những hợp kim có tính đàn hồi cao, bền, chắc không bị ăn mòn.
(4). Trong các HX (X: halogen) thì HI có tính khử mạnh nhất.
(5). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua.
(6). Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân (Hg), kim loại mềm nhất là Cs.
(7). CO2 tan nhiều trong nước hơn SO2.
(8). Các tinh thể: Iot, nước đá, photpho đỏ có cấu trúc mạng tinh thể phân tử.
Số phát biểu đúng là
A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 2: Sự mô tả nào sau đây không đúng hiện tượng hóa học
A. Cho phenol từ từ vào dung dịch NaOH thấy phenol tan dần tạo dung dịch đồng nhất.
B. Sục khí etilen vào dung dịch thuốc tím, sau phản ứng thấy dung dịch phân lớp.
C. Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Natriphenolat thấy dung dịch vẩn đục.
D. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch axit 2,6- điaminohexannoic quỳ tím chuyển thành màu xanh.
Câu 3: Thực hiện tổng hợp tetrapeptit từ 3,0 mol glyxin; 4,0 mol alanin và 6,0 mol valin. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng tetrapeptit thu được là
A. 1120,5 gam. B. 1510,5 gam. C. 1049,5 gam. D. 1107,5 gam.
Câu 4: Cho 0,3 mol hỗn hợp gồm CH3CHO, CH≡C-COOH, CH≡C-CHO phản ứng với AgNO3/ NH3 dư thu được 82 gam kết tủa. Mặt khác khi cho 0,3 mol hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 2,24lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của CH≡C-CHO trong hỗn hợp là
A. 6,48 gam. B. 8,1 gam. C. 4,86 gam. D. 5,4 gam.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1,04 gam hợp chất hữu cơ X cần vừa đủ 2,24 lít O2 (đktc), chỉ thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích là 2:1 (ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Xác định tên gọi của X. Biết tỉ khối của X so với H2 bằng 52, X có chứa vòng benzen và tác dụng với dung dịch brom.
A. Phenylaxetilen B. o- Metylstiren C. p-Metylstiren D. Stiren

Link share: