SỞ GD-ĐT TP. HẢI PHÒNG
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013- LẦN 4
Môn: HÓA HỌC_ Khối A, B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Đề thi này gồm có 04 trang MÃ SỐ ĐỀ: 116
Học sinh dùng bút chì tô kín vào vòng tròn có chữ cái tương ứng với lựa chọn đúng trong giấy làm bài

Câu 1: Dung dịch CH3COOH 0,01M có A. pH = 2 B. 2< pH < 7 C. pH = 12 D. 7 < pH < 12
Câu 2: Khi cho hỗn hợp MgSO4, Ba3(PO4)2, FeCO3, FeS, Ag2S vào dung dịch HCl dư thì phần không tan chứa A. FeS, AgCl, Ba3(PO4)2. B. FeS, AgCl, BaSO4 .
C. Ag2S, BaSO4. D. Ba3(PO4)2,Ag2S.
Câu 3: Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào 20ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,39 gam kết tủa. V ứng với giá trị nào sau đây? A. 15 ml hay 75 ml B. Chỉ có thể là 15 ml C. 35 ml hay 75 ml D. Chỉ có thể là 75 ml
Câu 4: Đốt nóng kim loại X trong không khí thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng tăng 38% so với ban đầu. X là A. Mg B. Al C. Cu D. Fe
Câu 5: Cho x mol khí Cl2 vào bình chứa KOH loãng nguội và y mol khí Cl2 vào bình chứa KOH đặc nóng, sau phản ứng số mol KCl thu được ở 2 thí nghiệm bằng nhau. Ta có tỉ lệ A. x : y = 5 : 3 B. x : y = 3 : 5 C. x : y = 3 : 1 D. x : y = 1 : 3

Link share: