SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 4 NĂM HỌC 2012-2013
MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 – KHỐI A,B
(Thời gian làm bài 90 phút)

Mã đề thi 137
Họ, tên thí sinh:............................................. .............................
Số báo danh:............................................. ..................................

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Cr = 52; Cl=35,5; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207, Si=28
Câu 1: Cho 0,5 gam hỗn hợp X gồm một số kim loại kiềm vào nước dư thu được 0,112 lít khí (đktc). Trộn 8 gam hỗn hợp X và 5,4 gam bột Al rồi cho vào nước đến phản ứng hoàn toàn có V lít khí thoát ra (đktc). Giá trị của V là
A. 8,512 B. 7,168 C. 10,304 D. 8,160
Câu 2: Aminoaxit X có 1 nhóm NH2. Cho 0,01 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,1M. Mặt khác 0,03 mol X tác dụng với 40 gam dung dịch NaOH 7,05% cô cạn dung dịch thu được 6,15 gam chất rắn. Công thức của X là
A. H2NC3H5(COOH)2. B. H2NC4H7(COOH)*2
C. (H2N)2C3H5COOH D. H2NC2H3(COOH)2.

....................

Link share: