Kính chào các bằng hữu !!


Sắp tới Đấu Phá Thương Khung sẽ chính thức ra mắt người chơi từ ngày 16/1.

Trang chủ :
http://daupha.choi.vn/teaser/
Fanpage : https://www.facebook.com/choi.daupha
Diễn đàn : http://diendan.choi.vn/index.php
[COLOR=#000000][FONT=Arial] Kích hoạt gifcode tại http://bit.ly/1eypjyD"] http://daupha.choi.vn/teaser/ [/URL]

- Lưu ý : Gifcode chỉ kích hoạt được vào ngày 16/1 - 18/1


Mình kính gửi tới các bằng hữu 2000 gifcode Huyền Giai và Hoàng Gia :

GIFCODE HUYỀN GIAI

Nhận tại đây
GIFCODE HOÀNG GIAI

Nhận tại đây