SỞ GD VÀ ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 2
ĐỀ THI THÁNG 2
MÔN: HÓA 12
Thời gian làm bài:90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
(Thí sinh được sử dụng BTH)
Họ, tên thí sinh:............................................. ........................ Lớp: .............................Câu 1: Trong số các kim loại dưới đây có bao nhiêu kim loại có thể khử Fe3+ trong dung dịch thành kim loại : Zn, Na, Cu, Al, Fe, Ca, Mg
A. 6 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 2: Hòa tan hỗn hợp ba kim loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất không tan là Cu. Phần dung dịch sau phản ứng có chứa chất tan nào?
A. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2
C. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 D. Zn(NO3)*2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2
Câu 3: Hoà tan x mol CuFeS2 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng sinh ra y mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Liên hệ đúng giữa x và y là :
A. y =17x. B. x =15y. C. x =17y. D. y =15x.
Câu 4: Đun nóng 0,3 mol bột Fe với 0,2 mol bột S đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp A. Hòa tan hết A bằng dung dịch HCl dư thu được khí D. Tỉ khối hơi của D so với không khí bằng :
A. 0,8046. B. 0,7586. C. 0,4368. D. 1,1724.
Câu 5: Hòa tan hết một lượng Na vào dung dịch HCl 10% thu được 46,88 g dung dịch gồm NaCl và NaOH và có 1,568 lít H2 sinh ra (đktc). Nồng độ phần trăm NaCl trong dung dịch thu được là.
A. 12,68 % B. 12,48% C. 14,97% D. 15,38%
Câu 6: Tiến hành các thí nghiệm sau :
(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4.
(2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.
(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3.
(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.
(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là :
A. 5 B. 3. C. 4. D. 6.


p/s: Đề này ko hay lắm! Dưới tầm ĐH
Link share: