SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÒA BÌNH KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG THPT LẠC SƠN CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi môn: Hóa học_
(Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 215

Họ, tên thí sinh: .................................................. ...........................................
Số báo danh: .................................................. ................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P= 31; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb= 85,5;
Be= 9; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong 1 dung dịch là
A. Ag+, Mg2+, PO43-, SO42-. B. Ba2+, K+, Cl-, SO42-.
C. NH4+, Fe3+, OH-, NO3-. D. Al3+, K+, H+, Cl-.
Câu 2: Một loại phân lân supephotphat đơn có chứa 31,31% Ca(H2PO4)2 về khối lượng (còn lại là các tạp chất không chứa photpho), được sản xuất từ quặng photphorit. Độ dinh dưỡng của phân lân là
A. 14,34%. B. 8,30%. C. 16,00%. D. 19,00%.
Câu 3: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:
A. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. B. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.
C. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH. D. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.
B. Trong nhóm 1A, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.
C. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.
D. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.
Câu 5: Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm axit no, mạch hở, đơn chức và este no, mạch hở, đơn chức luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O;
(b) Phân tử khối của hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O luôn là số chẵn;
(c) Số nguyên tử hiđro trong phân tử amin luôn là số lẻ;
(d) Dung dịch fructozơ bị oxi hóa bởi H2 (xúc tác Ni, to) tạo ra sobitol;
(e) Saccarozơ không có phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

..............................

Link share: